Ma - Vr 8:30 - 17.00

Bel ons direct
0180 42 50 11

Klokkenluidersregeling

BAKKER accountants & adviseurs kent ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) een Klokkenluidersregeling. De volledige tekst van artikel 27 VAO en de wijze waarop dit door ons kantoor is ingevuld kunt u hier downloaden of hieronder lezen.


KLOKKENLUIDERSREGELING  (15-12-2023)

Artikel 27 VAO luidt:

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1 Definities

In deze procedure wordt verstaan onder:


Melder:

degene die, al dan niet in dienst van BAKKER accountants & adviseurs, werkzaamheden verricht voor BAKKER accountants & adviseurs en een Misstand onder deze regeling meldt;


Vertrouwenspersonen:

de heer R. de Geus RA MBA RTA, maat van BAKKER accountants & adviseurs en/of;
mevrouw N. van Wingerden RA, kwaliteitsmanager van BAKKER accountants & adviseurs;


BAKKER accountants & adviseurs:
BAKKER accountants & adviseurs te Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en te Breda;


Bestuur:

de maten van BAKKER accountants & adviseurs.


Artikel 2 Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op Misstanden in de volgende situaties waarin een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden bestaat met betrekking tot BAKKER accountants & adviseurs en/of haar medewerkers, in verband met:

 • Een (dreigend) strafbaar feit;
 • Een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 • Een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
 • Een (dreigende) schending van binnen BAKKER accountants &
  adviseurs geldende (gedrags)regels of (een dreiging van) het vernietigen of
  manipuleren van informatie over voornoemde feiten;
 • Een gevaar voor de volksgezondheid;
 • Een gevaar voor de veiligheid van personen;
 • Een gevaar voor de aantasting van het milieu;
 • Een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als
  gevolg van onbehoorlijk handelen of nalatigheid;
 • Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan
  de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Schendingen van het Unierecht

Met de Wet bescherming klokkenluiders wordt onder meldingen over misstanden begrepen meldingen van (gevaar voor) schendingen van het recht van de Europese Unie (of: Unierecht). Die meldingen van schendingen van het Unierecht worden dus ook beschermd. Het gaat dan om bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden van het Unierecht. Dat zijn:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van
  witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en
  dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Artikel 3 Procedure

 1. De Melder meldt een Misstand bij de vertrouwenspersonen via e-mail
  aan:
 1. De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen
  vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon
  stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een
  lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
 2. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van
  de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze
  verplichting ontheft.
 3. Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand
  (laten) starten.
 4. Indien de Misstand een lid van het Bestuur betreft zal de
  Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 4 Termijnen

 1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.
 4. De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

 1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van de geheimhoudingsplicht.

Artikel 6 Rechtsbescherming

 1. Het Bestuur (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

Artikel 7 Werking en publicatie

 1. Deze regeling is per 1 januari 2007 in werking getreden en herzien op 15 december 2023.
 2. Deze regeling is gepubliceerd op de website BAKKER accountants & adviseurs.