Enter your keyword

Uitspraak op bezwaar moet per post

Uitspraak op bezwaar moet per post

De verzending van beslissingen op bezwaar is vooralsnog uitgezonderd van het verplicht elektronisch berichtenverkeer. De Hoge Raad beslist dat deze berichten ook per post moeten worden bekend gemaakt.
Een inspecteur heeft per email op 21 december 2015 uitspraken op bezwaar met betrekking tot navorderingsaanslagen IB/PVV 2009 t/m 2011 verstuurd. Daarbij is meegedeeld dat de uitspraak ook per post zal worden verzonden. Rechtbank Den Haag verklaart het door haar op 15 maart 2016 ontvangen beroep niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn. De rechtbank oordeelt op het hiertegen ingestelde verzet dat de inspecteur uit het veelvuldig mailcontact met de gemachtigde mocht afleiden dat deze voldoende langs elektronische weg bereikbaar was. De inspecteur hoefde daarom de verzending van de uitspraken op bezwaar per post niet aannemelijk te maken volgens de rechtbank. In beroep in cassatie stelt de belastingplichtige dat hij noch zijn gemachtigde kenbaar heeft gemaakt voldoende bereikbaar te zijn via e-mail, zodat de uitspraken op bezwaar niet (alleen) per email verzonden mochten worden. De Hoge Raad overweegt dat de rechtbank ten onrechte uit is gegaan van de toepasselijkheid van art. 2:14 lid 1 Awb. Deze bepaling is namelijk per 1 november 2015 niet meer van toepassing wegens inwerkingtreding van de Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst (Wet EBV). Deze wet kent echter een delegatiebepaling voor de stapsgewijze invoer van uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. In de Regeling Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst zijn alle berichten in verband met bezwaar, beslissingen op bezwaar betreffende alle aanslagen en voor bezwaar vatbare beschikkingen vooralsnog uitgezonderd van het verplichte elektronische berichtenverkeer. De verzending van deze berichten moet dus in elk geval nog per post plaatsvinden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie gegrond en verwijst de zaak naar Rechtbank Noord-Nederland om alsnog te beoordelen of de uitspraken per post verzonden zijn.
Bron: HR 25-05-2015

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd