Enter your keyword

Nieuws

Onvoldoende budget voor subsidieregeling vervanging bestelauto’s

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de subsidieregeling voor de vervanging van bestelauto’s van ondernemers door emissieloze voertuigen, maar vinden het voorgestelde budget daarvoor onvoldoende. De organisaties verwachten problemen als gemeenten in 2025 overgaan tot emissieloze zones. Dit blijkt uit een reactie op de internetconsultatie voor de subsidieregeling. Met de subsidieregeling kunnen 44.000 nieuwe, emissieloze […]

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie start de komende zes maanden als pilot. De webmodule is een online vragenlijst waarmee de opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer. De regels over inhuur van zzp’ers zijn voor veel opdrachtgevers onduidelijk. Daarom heeft het kabinet een webmodule laten maken die kan helpen bij de beoordeling van […]

Splitsingsvrijstelling OVB ook voor vastgoed als belegging

Om te bepalen of voor de overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op de splitsingsvrijstelling is de rechtspraak van het HvJ inzake het begrip fusie van belang. Uit die rechtspraak volgt dat de fusierichtlijn ook geldt voor vennootschappen zonder materiële onderneming. Een bv ontstaat in 2015 uit een juridische splitsing van G bv. G bv […]

Uitbreiden en later kwijtschelden lening is geen schenking

Een ouder kan via zijn eigen bv geld lenen aan een vennootschap van zijn kind. Is deze lening onzakelijk, dan kan sprake zijn van een verkapte schenking. Maar een uitbreiding van deze lening en latere kwijtschelding hoeft volgens Rechtbank Gelderland geen schenking te vormen. Een vader van drie kinderen is tevens enig aandeelhouder van een […]

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen sinds 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot 30 juni 2021. De Corona-overbruggingslening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie, die door de coronacrisis in financiële problemen zijn […]

Geen giftenaftrek vanwege ontbreken getekende verklaring

Als een vrijwilliger afziet van een kostenvergoeding voor werkzaamheden voor een ANBI kan hij die niet bedongen vergoeding onder voorwaarden als gift in aftrek brengen op zijn inkomen. De ANBI moet daarvoor een verklaring afgeven. Daarin moet staan dat de belanghebbende zich als vrijwilliger voor de ANBI heeft ingezet en aanspraak kan maken op de […]

Eenmalige opslag voor detailhandel, horeca en evenementen

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars die voor het vierde kwartaal een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) krijgen een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze ondernemers kunnen door de lockdown vanaf 15 december hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten niet terugverdienen. Zij ontvangen daarom één keer een extra opslag […]

Rittenregistratie zonder exacte adressen kan geldig zijn

Door het bijhouden van een goede rittenregistratie kan een ondernemer met een auto van de zaak de toepassing van het autokostenforfait achterwege laten. Volgens Rechtbank Noord-Nederland hoeft een rittenregistratie niet perfect te zijn. Hoe verder het aantal geregistreerde privékilometers onder de 500 kilometer zit, des te groter de foutmarge. Zo hoeft zelfs het ontbreken van […]

Particulieren

Ondernemers