Enter your keyword

Author: Maryline Preesman

Niet nakomen afspraak voor risico opdrachtgever

Omdat een docente niet expliciet akkoord is gegaan met de inhouding van loonheffing op haar uurvergoeding, dient de Hogeschool alsnog het bedrag aan ingehouden loonheffing uit te keren. Dat de Hogeschool door het niet inhouden van loonheffing mogelijk een naheffing met boete krijgt, komt voor risico van de Hogeschool. Belanghebbende heeft sinds 2010 als gastdocent […]

Werknemers beter beschermd bij doorstart

Een werknemer van een failliet bedrijf komt na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Dekker en Koolmees dat op 29 mei […]

Pensioenverdeling bij scheiding wordt gemoderniseerd

De regels omtrent de verdeling van pensioenen bij een echtscheiding gaan op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiertoe het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 opgesteld en voorgelegd aan de Raad van State voor advies. De ministerraad heeft al met dit voorstel ingestemd. De exacte inhoud van het wetsvoorstel wordt pas […]

Voorgeschoten loonheffingen door dga informeel kapitaal

Als een dga bij uitbetaling van zijn stamrechtuitkering de verschuldigde loonheffingen voorschiet voor zijn bv en hij weet dat die bv dit nooit meer kan terugbetalen, dan vormt het voorgeschoten bedrag informeel kapitaal. Op 1 december 2005 krijgt een man een ontslagvergoeding van zijn toenmalige werkgever van circa € 1 miljoen. Hij brengt de ontslagvergoeding in als […]

KIA niet lager door buitenvennootschappelijke investering

Als iemand deelneemt aan een maatschap en buiten de maatschap om investeert in één of meer bedrijfsmiddelen, mag hij die investering bij de investeringen van de maatschap optellen om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te berekenen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Een ondernemer participeerde samen met vijf anderen een maatschap. In 2013 investeerde […]

Eerste Kamer stemt in met WAB

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Ook werden twee moties aangenomen. Het wetsvoorstel Arbeidsbalans in Balans wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten. Het voorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals […]

Ondanks tijdige melding betalingsonmacht toch aansprakelijk

Kan een bestuurder niet rechtsgeldig betalingsonmacht melden vanwege opzet of grove schuld van het lichaam? Dan kan de aansprakelijkgestelde bestuurder alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat het niet aan hem persoonlijk is te wijten dat niet rechtsgeldig kan worden gemeld. Een man en zijn echtgenote wonen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Beiden […]

Bij overheersende vennoot zijn andere ‘vennoten’ in dienst

Als een vennootschap onder firma (vof) meerdere vennoten heeft, maar de feitelijke leiding in handen van één vennoot is en deze tevens toezicht houdt op de andere vennoten, kan dit betekenen dat de ‘ondergeschikte vennoten’ een dienstbetrekking hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Een vof had zestien vennoten, maar slechts één van […]

AVG moet worden aangepast

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een aanpassing van de AVG. Hoewel ondernemers zich afgelopen jaar sterk hebben ingespannen om de handschoen op te pakken, worstelen ondernemers er nog altijd teveel mee. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van één jaar AVG. Volgens de organisaties hebben de […]