Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route

Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht buiten toepassing. Zelfs als het einddoel van de overdracht zakelijk is. Een vastgoedfonds en een stichting komen in april 2012 overeen dat het vastgoedfonds de vastgoedportefeuille […]

Ondersteuning voor werknemers met Long COVID

Werknemers die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona kunnen terecht bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt en adviseert. Mensen die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona, hebben vaak nog de volgende klachten: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, vergeetachtig, niet goed kunnen concentreren, smaak- en reukverlies en […]

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een Handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mag de werkgever de werknemer een onbelaste vergoeding van € 2 per thuisgewerkte dag geven. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het bedrag […]

Btw-aangiftes bepalen omzetverlies voor TVL

Om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet een ondernemer (voldoende) omzetverlies hebben geleden. Vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en ter beperking van de administratieve lasten is er voor gekozen om de omzet aan te tonen aan de hand van de aangiften omzetbelasting. Alleen ondernemingen die geen aangifte omzetbelasting doen, moeten […]

Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c

Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij moet dan alsnog fiscaal afrekenen als hij niet voldoet aan de voorwaarden. Een dga gaat vier leningen aan bij een bv waarin hij alle aandelen houdt. De leningen lopen via de rekening-courant (r-c) […]

Nieuw besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis

Dit besluit betreft een actualisatie van het besluit van 24 september 2021. In dit besluit is een nieuwe aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen opgenomen. Ook is de reikwijdte van de betalingsregeling aangepast. De maatregel dat de continuïteitsbijdragen zorglichamen geen invloed hebben op de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting is verlengd. Door de coronapandemie geldt voor […]